Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Świnoujście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://swinoujscie.spp24.online.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-08. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-05-04.


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 • Nie udostępniliśmy formularza kontaktowego, który posiadałby etykiety tekstowe powiązane z polami. To może być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu. Można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są upublicznione w zakładce Kontakt.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Świnoujście i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Strona internetowa Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu zawiera:

 • mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • narzędzia dostępności, są to:
  • zmiana rozmiaru tekstu,
  • kontrast elementów na stronie,
  • podkreślenie linków,
  • wybór czcionki.
 • narzędzia ułatwiające korzystanie ze strony internetowej są dostępne po lewej stronie portalu. Jest to niebieski piktogram z białym znakiem przedstawiającym osobę na wózku inwalidzkim.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
2022-03-21
Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez INDIGO POLSKA S.A. na zlecenie Urzędu Miasta Świnoujście.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Podmiotowa strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.
W Przeglądarce Internet Explorer zgodnie z instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. 

Informacje na temat procedury

Wnioski o zapewnienie dostępności cyfrowej mogą być wnoszone m.in.:

 • pisemnie – adres: Biura Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu; ul. Wyszyńskiego 8 (róg Paderewskiego), 72-600 Świnoujście

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pod adresem internet@um.swinoujscie.pl  lub skontaktować się pod numerem +48 91 327 86 71. Osobą kontaktową jest Adriana Lesiewicz.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu

Do budynku prowadzi jedno wejście przy ul. Wyszyńskiego 8 (róg Paderewskiego). Do wejścia prowadzą schody. Poręcze znajdują się z jednej strony schodów.
W budynku nie ma windy.
Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.
Stanowisko do obsługi interesantów jest udostępnione w pomieszczeniu wejściowym do budynku.
Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Urząd Miasta Świnoujście

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta Świnoujście znajduje się w deklaracji dostępności opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście.

Skip to content